Jakob Schubert klettert Deep Water Soloing Route Alasha

Dem Österreicher Jakob Schubert gelingt die erste Wiederholung einer der schwierigsten Deep Water Soloing Routen der Welt: Alasha (9b) bei Port de Sóller.